Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1195 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 6, 6 a och 9 §§ förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2010:1456. Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlänningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den månad som följer varje kvartalsskifte.Schablonersättningen som ges för barn är 3 540 kronor för barn till och med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 190 kronor för personer från och med nitton år till och med sextio år och med 5 330 kronor för personer som är sextioett år eller äldre.Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.6 a §6 a § Senaste lydelse 2010:1456. En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning om 2 060 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.9 §9 § Senaste lydelse 2010:277. Öppenvårdsapotek har rätt till ersättning av staten för receptförskrivna läkemedel för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för utlänningar som avses i 11 kap. 2 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).För utlänningar som vistas på en förläggning får ersättning för receptförskrivna läkemedel ges även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om utlänningen inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. För utlänningar som har sökt asyl och som inte vistas på förläggning när de beviljas uppehållstillstånd finns rätten till ersättning kvar under en månad från det att tillstånd har beviljats.Rätt finns inte till ersättning för utlänningar som enligt 12 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd enligt den lagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)