Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1210 Utkom från trycket den 9 december 2011Lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare;utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43. föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2006:945. I denna lag finns bestämmelser om transitering i samband med att en tredjelandsmedborgare, som har avvisats eller utvisats från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, återsänds med flyg via Sverige.Med tredjelandsmedborgare avses i lagen en person som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.9 §9 § Senaste lydelse 2006:945. En tredjelandsmedborgare som har avvisats eller utvisats från Sverige och som transiteras via en annan medlemsstat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, ska omedelbart återtas till Sverige på begäran av den staten omtillståndet att bevilja transitering har återkallats,tredjelandsmedborgaren under transiteringen har rest in i den staten utan tillstånd, ellerfortsatt transitering eller återsändande till destinationslandet inte går att genomföra.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)