Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1231 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar;utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.11 §11 §Schablonersättningen ska vara82 200 kronor för en person under 20 år,82 200 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och51 400 kronor för en person som fyllt 65 år.Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.34 §34 § Senaste lydelse 2010:1441. Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablonersättning med 2 060 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012.2. Bestämmelserna i 11 och 34 §§ i deras nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2012.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)