Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1233 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.;utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.Förordningen omtryckt 1994:734. ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2010:1141. Schablonersättningen ska vara119 600 kronor för en person under 16 år,194 700 kronor för en person som fyllt 16 men inte 65 år, och71 900 kronor för en person som fyllt 65 år.Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012. Bestämmelserna i 10 § i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)