Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1466 Utkom från trycket den 13 december 2011Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.7 kap.1 §1 §En underrättelse om en utlännings fullständiga namn, födelsedatum, medborgarskap och bostadsadress här i landet ska lämnas till polismyndigheten i det polisdistrikt där utlänningen är bosatt eller huvudsakligen vistas. En sådan underrättelse behövs dock inte beträffande den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige eller den som är undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd.Underrättelse enligt första stycket lämnas avSkatteverket, när utlänningen första gångena) anmäler sig till folkbokföring i Sverige eller ska folkbokföras här utan egen anmälan,b) ansöker om godkännande för F-skatt och inte kan visa att han eller hon har uppehållstillstånd,arbetsförmedlingskontor, när utlänningen första gången anmäler sig hos förmedlingen för registrering eller för att på annat sätt ta förmedlingens tjänster i anspråk,socialnämnd, när nämnden första gången vidtar åtgärd i ett ärende om socialtjänst som angår utlänningen, ochstyrelsen för utbildningen, när utlänningen första gången skrivs in i grundskolan eller, om han eller hon inte tidigare varit elev i grundskolan, tas in i gymnasieskolan.Den som lämnar underrättelse bör uppmana utlänningen att ta kontakt med Migrationsverket i fråga om uppehålls- eller arbetstillstånd.Polismyndigheten ska med anledning av en underrättelse se till att utlänningen ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd hos Migrationsverket eller vidta de andra åtgärder som underrättelsen ger anledning till.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)