Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:87 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap;utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs att 22 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap ska ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2005:722. Migrationsverket prövar ärenden enligt denna lag, om inte annat framgår av andra stycket.Anmälningar enligt 7, 8, 9, 18 eller 19 § som gäller en medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge prövas av länsstyrelsen.Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifterna enligt andra stycket.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)