Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:130 Utkom från trycket den 3 april 2012Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 22 mars 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex 32008L0115). i fråga om lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll dels att nuvarande 4 b § ska betecknas 4 c §, dels att 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.4 b §4 b §Har en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem enligt 4 §, eller motsvarande äldre bestämmelser, förbjudits att återvända till Sverige får regeringen helt eller delvis upphäva förbudet, om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.5 §5 § Senaste lydelse 2009:1545. I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar:1 kap. 3 b § om EES-medborgare,1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,5 kap. 1–1 c, 3–10, 12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd,8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till Sverige, om fråga uppkommit om utvisning av en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem,9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,10 kap. 1, 2, 4, 5–10 §§, 11 § första och andra styckena och 17 § om förvar och uppsikt,12 kap. 1–5, 13 a och 21–23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,13 kap. 1–7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,13 kap. 10 § om motivering av beslut,13 kap. 11 § om tolkersättning,13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, samt19 kap. 1–4 §§ om kostnadsansvar.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKIrja Hed(Justitiedepartementet)