Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att nuvarande 5 kap. 16 b § ska betecknas 5 kap. 16 c §,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 16 b § ska sättas närmast före 5 kap. 16 c §,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 15 c och 16 b §§, 7 kap. 7 d § samt 14 kap. 4 b §, av följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 15 c §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av socialnämnden beviljas ett barn som avses bli placerat här i landet enligt 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) om uppehållstillstånd behövs för vistelsen. Uppehållstillståndet ska gälla i minst ett år.

5 kap. 16 b §

Ett barn som med stöd av 15 c § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska, när tillståndet löper ut, på ansökan av socialnämnden beviljas ett permanent uppehållstillstånd, om barnet fortfarande är placerat här i landet.

7 kap.

7 kap. 7 d §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § får återkallas endast om förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns.
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c eller 16 b § får inte återkallas för ett barn innan den socialnämnd som ansökte om uppehållstillståndet har fått tillfälle att yttra sig.

14 kap.

14 kap. 4 b §

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c eller 16 b § eller beslut i fråga om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 c § får överklagas till migrationsdomstol. Endast socialnämnden får överklaga sådana beslut.

SFS 2012:322

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.