Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:534 Utkom från trycket den 24 juli 2012Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 12 juli 2012.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare dels att 2 kap. 5 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 3 § ska ha följande lydelse.2 kap.3 §3 §Om den nyanlände har ett förvärvsarbete som omfattas av etableringsplanen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lämnas etableringsersättning enligt 2 § endast i den omfattning som den nyanlände inte förvärvsarbetar.Etableringsersättning lämnas dock för förvärvsarbete som omfattas av etableringsplanen under en tid av sammanlagt högst sex månader.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGHelena Levin(Arbetsmarknadsdepartementet)