Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:840 Utkom från trycket den 14 december 2012Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;utfärdad den 6 december 2012.Regeringen föreskriver att 6 och 6 a §§ förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2011:1195. Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlänningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den månad som följer varje kvartalsskifte.Schablonersättningen som ges för barn är 3 555 kronor för barn till och med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 210 kronor för personer från och med nitton år till och med sextio år och med 5 350 kronor för personer som är sextioett år eller äldre.Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.6 a §6 a § Senaste lydelse 2011:1195. En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning om 2 070 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)