Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:859 Utkom från trycket den 14 december 2012Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar;utfärdad den 6 december 2012.Regeringen föreskriver att 11, 29 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2011:1231. Schablonersättningen ska vara 83 100 kronor för en person under 20 år,83 100 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och52 000 kronor för en person som fyllt 65 år.Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.29 §29 §Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i annat hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, och om kommunen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen betalar ersättning till dessa vårdnadshavare, lämnas skälig ersättning för kommunens kostnader.Ersättning till kommunen enligt första stycket betalas ut i efterskott för varje kvartal efter ansökan.En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser.34 §34 § Senaste lydelse 2011:1231. Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablonersättning med 2 070 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoundersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)