Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:999 Utkom från trycket den 4 januari 2013Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar;utfärdad den 20 december 2012.Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2006:108. Lån får beviljas tillutlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1–3 och som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun,utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses i 1–3 och som har ansökt om uppehållstillstånd efter den tidsfrist som anges i 4, om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 och den person som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun efter den 31 december 2008.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)