Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:7 Utkom från trycket den 29 januari 2013Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar;utfärdad den 17 januari 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar dels att 7, 8, 40, 42 och 43 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 37 a §, samt närmast före 37 a § en ny rubrik av följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2012:998. Ersättning lämnas också, i mån av tillgång på medel,för vissa särskilda kostnader enligt 32 §,för vissa hyreskostnader enligt 32 a §,för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36 §,för insatser för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan enligt 37 §, ochför att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37 a §.8 §8 §Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §.Länsstyrelsen i Kronobergs län prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 a §.Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna förordning i övrigt.Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter37 a §37 a §Länsstyrelsen i Kronobergs län får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § och som syftar till attunderlätta etableringen i samhället,skapa nätverk,stödja språkinlärning, ellerge socialt stöd till ensamkommande barn.Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.Ersättning får lämnas efter ansökan. Innan Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar om ersättning ska berörd länsstyrelse ges tillfälle att yttra sig.Länsstyrelsen i Kronobergs län får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet.40 §40 §En mottagare av ersättning enligt 32, 36, 37 eller 37 a § är även återbetalningsskyldig för medel som inte har använts för avsett ändamål. En upplysning om detta ska tas in i beslutet om ersättning.42 §42 § Senaste lydelse 2012:998. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32, 32 a, 36, 37 och 37 a §§ får inte överklagas.43 §43 §Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning, dock inte i fråga om 37 och 37 a §§.Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges Kommuner och Landsting höras.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)