Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:158 Utkom från trycket den 9 april 2013Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 27 mars 2013.Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt 5 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.4 §4 §Den samhällsorientering som ska erbjudas enligt 6 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska påbörjas så snart som möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att etableringsplanen har upprättats.Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare framgår när samhällsorienteringen enligt den lagen ska påbörjas. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)