Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:286 Utkom från trycket den 21 maj 2013Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 8 maj 2013.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/ EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038). i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) dels att nuvarande 8 kap. 10 c–10 f §§ ska betecknas 8 kap. 10 d–10 g §§, dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 10 c och 10 d §§ ska sättas närmast före 8 kap. 10 d respektive 10 e §, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 11 § och 8 kap. 10 c §, samt närmast före 3 kap. 11 § och 8 kap. 10 c § nya rubriker av följande lydelse.3 kap. Skyndsam handläggning11 §11 § Tidigare 11 § upphävd genom 2011:706. En ansökan om visering från en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska handläggas skyndsamt.8 kap. Handläggning av vissa ansökningar om upphävande av återreseförbud10 c §10 c §Migrationsverket ska ta ställning till en ansökan enligt utlänningslagen (2005:716) om upphävande av ett återreseförbud från en EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen inom sex månader från det att ansökan lämnades in.Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2013.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)