Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:362 Utkom från trycket den 31 maj 2013Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 23 maj 2013.Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.7 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2011:1466. En underrättelse om en utlännings fullständiga namn, födelsedatum, medborgarskap och bostadsadress här i landet ska lämnas till polismyndigheten i det polisdistrikt där utlänningen är bosatt eller huvudsakligen vistas. En sådan underrättelse behövs dock inte beträffande den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige eller den som är undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd.Underrättelse enligt första stycket lämnas avSkatteverket, när utlänningen första gångena) anmäler sig till folkbokföring i Sverige eller ska folkbokföras här utan egen anmälan,b) ansöker om godkännande för F-skatt och inte kan visa att han eller hon har uppehållstillstånd, ocharbetsförmedlingskontor, när utlänningen första gången anmäler sig hos förmedlingen för registrering eller för att på annat sätt ta förmedlingens tjänster i anspråk.Den som lämnar underrättelse bör uppmana utlänningen att ta kontakt med Migrationsverket i fråga om uppehålls- eller arbetstillstånd.Polismyndigheten ska med anledning av en underrättelse se till att utlänningen ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd hos Migrationsverket eller vidta de andra åtgärder som underrättelsen ger anledning till.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)