Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:467 Utkom från trycket den 14 juni 2013Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;utfärdad den 30 maj 2013.Regeringen föreskriver att 7, 7 b, 10 och 12 §§ förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2007:619. En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar landet.För barn som vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av socialtjänstlagen och som anvisats till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun dock inte rätt till ersättning enligt första stycket. För dessa barn har kommunen i stället rätt till ersättning med 1 900 kronor per barn och dygn. Ersättningen ska betalas ut i efterskott för varje kvartal.Ersättning enligt första och andra styckena lämnas också för vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården påbörjats före 18 års ålder.7 b §7 b § Senaste lydelse 2007:619. En kommun som träffat en överenskommelse som avses i 1 a § får också träffa överenskommelse med Migrationsverket om hur många platser för boende som avses i 2 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som kommunen ska hålla tillgängliga och därmed få ersättning för. I dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningen ska betalas ut i efterskott för varje kvartal.10 §10 § Senaste lydelse 2006:216. Ersättning enligt 3–6, 7 första stycket, 7 a och 8–9 b §§ betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.12 §12 § Senaste lydelse 2004:701. En ansökan om ersättning enligt 3–6, 7 första stycket, 8–9 b och 11 §§ ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En ansökan om ersättning enligt 7 a § ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det att utredningen slutfördes.Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)