Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:509 Utkom från trycket den 24 juni 2013Förordning om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort;utfärdad den 5 juni 2013.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort ska ha följande lydelse.2 §2 §Den som ansöker om ett nationellt identitetskort ska inställa sig personligen hos passmyndigheten. En passmyndighet utom riket kan dock medge att personen inställer sig hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse.3 §3 §En ansökan om ett nationellt identitetskort ska göras skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.Sökanden är skyldig att i samband med ansökanlåta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av sökandens ansikte,styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter, ochge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om sökanden är under arton år och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett nationellt identitetskort.Regeringskansliet får meddela föreskrifter om att sökanden vid ansökan vid en passmyndighet utom riket är skyldig att i samband med ansökan om ett nationellt identitetskort ge in ett välliknande fotografi.Om ett nationellt identitetskort tidigare har utfärdats för sökanden och det inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska kortet, om det fortfarande är giltigt, ges in för makulering i samband med ansökan. Det gäller inte om särskilda skäl föranleder annat.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)