Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:601 Utkom från trycket den 2 juli 2013Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 19 juni 2013.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17, Celex 32009L0050) i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 a och 24 §§, 5 kap. 7 a § och 8 kap. 5 § samt rubriken närmast före 4 kap. 19 a § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., och en ny paragraf, 4 kap. 19 b av följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:262. I denna förordning finns bestämmelser om förordningens innehåll och definitioner (1 kap.)resehandlingar (2 kap.)visering (3 kap.)uppehållsrätt (3 a kap.)uppehållstillstånd (4 kap.)arbetstillstånd (5 kap.)EU-blåkort (5 a kap.)kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.)underrättelseskyldighet (7 kap.), ochavvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).4 kap. EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta19 a §19 a § Senaste lydelse 2006:262. För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta utfärdas. Giltighetstiden ska vara minst fem år.Bevis om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.19 b §19 b §För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. 1 a § utlänningslagen (2005:716) ska det på uppehållstillståndskortet anges ”f.d. innehavare av EU-blåkort”.24 §24 § Senaste lydelse 2006:262. Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om en sådan handling som avses i 4 §,EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta,kravet på försörjningsförmåga enligt 5 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).5 kap.7 a §7 a § Senaste lydelse 2008:895. För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § och om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ärendet. Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har skett om arbetsgivaren redan har inhämtat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller det finns särskilda skäl.5 a kap. EU-blåkortHandläggningstid1 §1 §Ett ärende om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in. Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om förlängningen.2 §2 §Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast sex månader från det att ansökan lämnades in.Bevis om EU-blåkort3 §3 §Bevis om EU-blåkort ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.På uppehållstillståndskortet ska det anges ”EU-blåkort” och uppgift om slag av arbete samt, när det gäller de två första anställningsåren, uppgift om anställningen.Underrättelse till en annan EU-stat4 §4 §Om en utlänning som har ett EU-blåkort utfärdat av en annan EU-stat beviljas eller vägras ett EU-blåkort i Sverige, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.Bemyndigande5 §5 §Migrationsverket får, efter samråd med Medlingsinstitutet, meddela föreskrifter om den lönetröskel som avses i 6 a kap. 1 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716).8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2012:839. Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är avgiften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte fyllt 18 år.Avgift ska dock inte tas ut av personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlänningslagen,personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005,EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige,förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen,Rikspolisstyrelsen när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b § eller 16 a § utlänningslagen,socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § eller 16 b § utlänningslagen, ellerpersoner som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § utlänningslagen.Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)