Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:607 Utkom från trycket den 2 juli 2013Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275. föreskrivsJfr rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17, Celex32009L0050). i fråga om lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll att 5 § ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2012:130. I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar: 1 kap. 3 b § om EES-medborgare,1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,5 kap. 1–1 c, 3–10, 12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd,6 a kap. 1–11 §§ om EU-blåkort,8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till Sverige, om fråga uppkommit om utvisning av en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem,9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,10 kap. 1, 2, 4, 5–10 §§, 11 § första och andra styckena och 17 § om förvar och uppsikt,12 kap. 1–5, 13 a och 21–23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,13 kap. 1–7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,13 kap. 10 § om motivering av beslut,13 kap. 11 § om tolkersättning,13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, samt19 kap. 1–4 §§ om kostnadsansvar.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)