Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 5 kap. 1 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 6 kap. 13 a §, 7 kap. 1 b och 22 §§, 8 kap. 10 h och i §§, samt närmast före 6 kap. 13 a § och 7 kap. 22 § nya rubriker av följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 1 §

2 En utlänning som är medborgare i Schweiz eller har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat är undantagen från kravet på arbetstillstånd. Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller även, oavsett medborgarskap, make eller sambo till en sådan utlänning samt deras barn som är under 21 år eller beroende av dem för sin försörjning.
En utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § första stycket eller 15 d § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från kravet på arbetstillstånd.

6 kap.

Kontrollskyldighet m.m. för arbetsgivare i vissa fall

6 kap. 13 a §

Innan en utlänning påbörjar en anställning ska arbetsgivaren kontrollera en handling eller handlingar som visar att utlänningen har föreskrivet tillstånd att vistas och arbeta här eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Arbetsgivaren ska under anställningstiden och under minst tolv månader därefter behålla en kopia av eller ett utdrag ur den eller de handlingar som visar att utlänningen har föreskrivet tillstånd att vistas och arbeta här, eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Paragrafen är inte tillämplig på medborgare i en EES-stat eller i Schweiz, och inte heller på deras familjemedlemmar, om dessa har rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom Europeiska unionen.

7 kap.

7 kap. 1 b §

En arbetsgivare som anställer en utlänning som avses i 6 kap. 13 a § ska senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades underrätta Skatteverket om anställningen.
Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt underrättelse ska ske och om vad underrättelsen ska innehålla.
Första stycket gäller inte vid anställning av en tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt bosatt här enligt 5 a kap. utlänningslagen (2005:716) eller i en annan EU-stat.

Information till Europeiska kommissionen

7 kap. 22 §

Regeringskansliet svarar för att informera Europeiska kommissionen om förhållanden som avses i artikel 14.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt3.

8 kap.

8 kap. 10 h §

I samband med att Migrationsverket meddelar beslut om avvisning eller utvisning eller en allmän domstol meddelar beslut om utvisning av en utlänning som har utfört arbete utan rätt att vistas här, ska Migrationsverket beträffande innestående ersättning informera honom eller henne om möjligheten att
  • 1. ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
  • 2. väcka talan vid domstol mot arbetsgivaren, och
  • 3. ansöka om verkställighet av beslut om sådan ersättning.
En polismyndighet som meddelar beslut om avvisning av en utlänning som har utfört arbete utan rätt att vistas här ska informera honom eller henne i enlighet med första stycket.
Skyldighet att informera enligt denna paragraf gäller inte när en myndighet i ett beslut fastställer ett beslut om avvisning eller utvisning som en annan myndighet har meddelat.

8 kap. 10 i §

I samband med att en utlänning som har utfört arbete utan rätt att vistas här beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) ska Migrationsverket informera utlänningen om möjligheten att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § utlänningslagen.

SFS 2013:641

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052).
Senaste lydelse 2007:320.
EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052.