Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:651 Utkom från trycket den 9 juli 2013Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 27 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276. föreskrivs att 5 och 16 §§ lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2013:607. I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar:1 kap. 3 b § om EES-medborgare,1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,5 kap. 1–1 c, 3–10, 12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd,6 a kap. 1–11 §§ om EU-blåkort,8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till Sverige, om fråga uppkommit om utvisning av en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem,9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,10 kap. 1, 2, 4–11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,12 kap. 1–5, 13 a och 21–23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,13 kap. 1–7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,13 kap. 10 § om motivering av beslut,13 kap. 11 § om tolkersättning,13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, och19 kap. 1–4 §§ om kostnadsansvar.Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen.16 §16 § Senaste lydelse 2005:720. Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får Säkerhetspolisen häva eller i för utlänningen förmånlig riktning ändra ett beslut som rätten har meddelat enligt 14 §. Säkerhetspolisen får också besluta om tillfällig lättnad och vidta omedelbart nödvändig jämkning.Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)