Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:768 Utkom från trycket den 22 oktober 2013Förordning om ändring i förordningen (2013:467) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;utfärdad den 10 oktober 2013.Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2013:467) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet för vård av barn som vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och som anvisats till en kommun enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)