Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:810 Utkom från trycket den 19 november 2013Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);utfärdad den 7 november 2013.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) dels att 7 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 15 b §, samt närmast före 7 kap. 15 b § en ny rubrik av följande lydelse.7 kap.3 §3 §När en polismyndighet har verkställt ett beslut om avvisning eller om utvisning enligt 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716), ska Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket omedelbart underrättas om det. Om beslutet var förenat med förbud för utlänningen att återvända till Sverige, ska polismyndigheten även underrätta Rikspolisstyrelsen.När en polismyndighet har verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, ska polismyndigheten underrätta Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.4 §4 §Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud, ska Rikspolisstyrelsen underrättas. Rikspolisstyrelsen ska även underrättas när Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft.Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud som gäller en i Sverige folkbokförd person, ska Skatteverket underrättas när beslutet har vunnit laga kraft.När Migrationsverket har verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är förenat med återreseförbud, ska verket underrätta Rikspolisstyrelsen och, om utlänningen är folkbokförd i Sverige, Skatteverket.Uppgiftsskyldighet i förhållande till Skatteverket15 b §15 b §På begäran av Skatteverket ska Migrationsverket, om uppgifterna behövs för Skatteverkets handläggning av ett ärende om folkbokföring, lämna ut uppgifter omnamn, person- eller samordningsnummer,ansökan om uppehållskort, ochbeslut om uppehållskort med skälen för beslutet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)