Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:996 Utkom från trycket den 6 december 2013Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;utfärdad den 28 november 2013.Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2012:841. En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och som därför har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och, under de förutsättningar som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.Ersättning enligt första och andra styckena betalas med39 100 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen,31 900 kronor per år för en elev i förskoleklass,62 600 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och71 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kommun eller ett landsting för extra kostnader för barn i förskola eller elever med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för utbildningsverksamhet.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)