Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:997 Utkom från trycket den 6 december 2013Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;utfärdad den 28 november 2013.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2012:840. Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlänningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den månad som följer varje kvartalsskifte.Schablonersättningen som ges för barn är 3 560 kronor för barn till och med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 215 kronor för personer från och med nitton år till och med sextio år och med 5 355 kronor för personer som är sextioett år eller äldre.Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)