Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1085 Utkom från trycket den 20 december 2013Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar;utfärdad den 12 december 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar dels att 5, 9, 11, 16 och 32 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 5 a och 14 a–14 d §§, samt närmast före 14 a § två nya rubriker och närmast före 14 d § en ny rubrik av följande lydelse.3 a §3 a §En kommun som uppfyller 14 a § har rätt till prestationsbaserad ersättning för ett högt mottagande av utlänningar som avses i 5 §.En kommun som uppfyller 14 d § har rätt till prestationsbaserad ersättning för mottagande från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller för mottagande av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).5 §5 § Senaste lydelse 2012:998. Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs. Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats enligt5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),12 kap. 18 § utlänningslagen, eller21 eller 22 kap. utlänningslagen.5 a §5 a §Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning tillen person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i 5 §, elleren person som avses i 1, under förutsättning att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) och utlänningen är ett ogift barn.Ersättning enligt första stycket lämnas under förutsättning attutlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun, ochden person som utlänningen har anknytning till inte var svensk medborgare vid tidpunkten för utlänningens ansökan om uppehållstillstånd.9 §9 §Den årliga grundersättningen motsvarar fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.Grundersättningen ska betalas ut före utgången av januari under det kalenderår som överenskommelsen om mottagande gäller för. Om överenskommelsen ingås först under det år som den ska gälla för, ska ersättningen betalas ut inom en månad från dagen för överenskommelsen.11 §11 § Senaste lydelse 2012:859. Schablonersättning ska vara82 900 kronor för en person under 20 år,82 900 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och51 900 kronor för en person som fyllt 65 år.Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.Prestationsbaserad ersättningErsättning för ett högt mottagande14 a §14 a §En kommun som i förhållande till sin folkmängd tagit emot fler utlänningar än vad som motsvarar medianvärdet för sådant mottagande under året hos samtliga kommuner har rätt till ersättning för varje utlänning som kommunen tar emot under närmast följande år, om kommunen träffat en överenskommelse enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Överenskommelsen ska avse mottagande under det år för vilket utbetalning ska ske och träffas senast den 1 januari samma år.Beräkningen av kommunens mottagande görs genom att antalet utlänningar som under kalenderåret tagits emot av kommunen som första kommun divideras med kommunens folkmängd den 1 november samma år. Beräkningen görs utifrån de uppgifter som finns tillgängliga hos Migrationsverket den 1 februari det närmast följande året.14 b §14 b §De kommuner som enligt 14 a § har rätt till ersättning delas in i tre grupper som var och en så långt som möjligt består av lika många kommuner. Den tredjedel av dessa kommuner som tagit emot flest utlänningar i förhållande till sin folkmängd har rätt till 15 000 kronor per bosatt utlänning, den tredjedel som tagit emot näst flest utlänningar har rätt till 10 000 kronor per bosatt utlänning och den resterande tredjedelen har rätt till 5 000 kronor per bosatt utlänning.Om antalet kommuner inte är jämnt delbart med tre, ska den grupp som ger rätt till ersättning med 5 000 kronor per mottagen utlänning utökas.14 c §14 c §Det belopp som kommunen har rätt till enligt 14 b § ska betalas ut för varje utlänning som tas emot i kommunen under det närmast följande kalenderåret. Ersättningen ska betalas ut två månader efter utgången av den månad då utlänningen första gången togs emot i en kommun.Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första stycket om det finns särskilda skäl.Ersättning för mottagande från ett anläggningsboende eller av utlänningar som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen14 d §14 d §En kommun som senast den 1 januari träffat en överenskommelse om mottagande under kalenderåret enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, har rätt till 15 000 kronor för varje utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har vistats vid ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Ersättningen ska betalas ut två månader efter utgången av den månad då utlänningen togs emot i kommunen.Utbetalningen får göras efter den tidpunkt som anges i första stycket om det finns särskilda skäl.16 §16 §För en utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har anvisats från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) lämnas ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd med3 000 kronor för en person under 20 år, och7 500 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.32 a §32 a § Senaste lydelse 2012:998. Migrationsverket får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till en kommun för kommunens hyreskostnader för en bostad som en utlänning som omfattas av 5 § flyttar in i. Ersättning får lämnas under förutsättning att utlänningen harvistats vid ett anläggningsboende hos Migrationsverket, ochtagits emot i kommunen från anläggningsboendet efter anvisning av plats för bosättning.Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhängande tidsperiod fram till att utlänningen flyttar in i bostaden. Ersättning lämnas med högst 12 000 kronor och betalas ut i efterskott efter ansökan.En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast ett år från den dag då utlänningen togs emot i kommunen.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari 2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.3. Utbetalning enligt 14 c § görs första gången för utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014. Beräkningen enligt 14 a och 14 b §§ ska göras utifrån kommunmottagandet under 2013. Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse och 14 a § i övrigt är uppfylld. Kommunen har i sådant fall rätt till ersättning med 5 000 kr per under året bosatt utlänning.4. Utbetalning enligt 14 d § görs första gången för utlänningar som tagits emot från och med den 1 januari 2014. Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)