Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1170 Utkom från trycket den 14 januari 2014Förordning om ändring i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 19 december 2013.Regeringen föreskriver att 6–8 §§ och rubriken närmast före 6 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.Anvisning av bosättning i en kommun6 §6 §Arbetsförmedlingen ska när det finns behov anvisa bosättning i en kommun till en nyanländ som har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om uppehållstillstånd har beviljats på annan grund än enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Anvisning får också göras innan det är klarlagt att den nyanlände har rätt till en etableringsplan. Anvisningen ska avse en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. En nyanländ som bor i eget boende får enbart anvisas bosättning i en annan kommun än den som han eller hon bor i.En nyanländ får anmäla behov av bosättning i en kommun till Arbetsförmedlingen senast sex månader från den dag då han eller hon beviljades uppehållstillstånd.Arbetsförmedlingen prövar om det finns behov av anvisning för bosättning i en kommun. Vid en sådan prövning och vid valet av bosättningskommun ska Arbetsförmedlingen beaktavad som har framkommit vid etableringssamtal, ochförutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd.En anvisning ska även anses omfatta andra nyanlända som ingår i samma hushåll som den som anvisas bosättning i en kommun enligt första stycket.7 §7 §Migrationsverket ska anvisa bosättning i en kommun till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Detsamma gäller nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har behov av anvisning för bosättning i en kommun. Anvisningen ska avse bosättning i en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning.8 §8 §En anvisning för bosättning i en kommun ska göras snarast möjligt.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)