Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:9 Utkom från trycket den 28 januari 2014Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;utfärdad den 16 januari 2014.Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2002:84. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 a, 7 och 8–9 §§ får dock inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)