Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att nuvarande 4 kap. 21 b § ska betecknas 21 c §,

dels att 5 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 21 b § ska sättas närmast före 4 kap. 21 c §,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 21 b § och 8 kap. 10 j §, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 21 b §

Ett ärende om uppehållstillstånd för arbete ska avgöras senast inom fyra månader från det att ansökan lämnades in. Om det finns särskilda skäl eller om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om förlängningen.

5 kap.

5 kap. 10 §

2 Uppgift om arbetstillstånd eller uppgift om rätt att arbeta ska föras in på utlänningens uppehållstillståndskort.

8 kap.

8 kap. 10 j §

I samband med att en utlänning beviljas ett uppehållstillstånd för arbete ska Migrationsverket informera honom eller henne om den rätt till vistelse och arbete som följer av tillståndet.

SFS 2014:38

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (EUT L 343, 23.12.2011, s. 1, Celex 32011L0098).
Senaste lydelse 2011:202.