Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:45 Utkom från trycket den 11 februari 2014Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 30 januari 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare dels att 2 kap. 16 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Om den nyanlände har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare på 75, 50 eller 25 procent av heltid, lämnas etableringstillägg enligt 9 § första stycket i motsvarande omfattning.Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)