Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:102 Utkom från trycket den 4 mars 2014Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 20 februari 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 3 a §§, av följande lydelse.2 §2 §Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd.2 a §2 a §Vid etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen kartlägga den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtalet ska även omfatta frågan om framtida boende.3 §3 §Arbetsförmedlingen ska, utom i fall som anges i 3 a §, upprätta en etableringsplan för en nyanländ senast två månaderfrån dagen för inresan i landet eller från dagen för det första etableringssamtalet för den som har uppehållstillstånd vid inresan, ochfrån dagen för beslutet om uppehållstillstånd för den som har beviljats uppehållstillstånd efter inresan.Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare, dock senast ett år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.3 a §3 a §Arbetsförmedlingen ska inte upprätta någon etableringsplan under den tid som en nyanländ vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket, utan först sedan den nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun. Etableringsplanen ska upprättas senast en månad efter det att den nyanlände tagits emot i kommunen. Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare.Etableringsplanen ska dock upprättas senast ett år efter att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Detta gäller även om den nyanlände då fortfarande vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket.4 §4 §Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts under etableringssamtalet. Vid utformningen av planen ska hänsyn tas till den nyanländes familjesituation och hälsa.Det ska framgå av planen vem som ansvarar för varje aktivitet.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas för nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av mars 2014.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)