Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:197 Utkom från trycket den 15 april 2014Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 3 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:191, rskr. 2013/14:193. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/ EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038). att 2–2 b, 3 a, 3 b, 5 och 11 a §§ lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2009:1545. Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Frågan om utvisning tas upp på ansökan av Säkerhetspolisen.Om en polismyndighet, en länsstyrelse eller Migrationsverket finner anledning att anta att ett beslut om utvisning enligt 1 § bör meddelas, ska myndigheten anmäla detta till Säkerhetspolisen.Om Säkerhetspolisen har ansökt om utvisning enligt 1 § och utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt, ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt denna lag. Detsamma gäller om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt under handläggningen av ärendet om utvisning.Även en ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt som görs av en utlänning som är utvisad enligt 1 § eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag ska handläggas enligt denna lag om utlänningen befinner sig i Sverige.2 a §2 a § Senaste lydelse 2009:1545. Migrationsverkets beslut enligt denna lag i fråga om utvisning, uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt får överklagas till regeringen. I övrigt får beslut som meddelas av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag överklagas endast i de fall som anges i denna lag.Säkerhetspolisen får överklaga Migrationsverkets beslut enligt denna lag, om det kan överklagas och går Säkerhetspolisen emot.2 b §2 b § Senaste lydelse 2009:1545. Har Migrationsverket beslutat att en utlänning som har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt inte ska utvisas enligt denna lag, ska ett överklagande från utlänningen handläggas enligt utlänningslagen (2005:716), om inte Säkerhetspolisen överklagar Migrationsverkets beslut.3 a §3 a § Senaste lydelse 2009:1545. Om regeringen handlägger ett ärende om utvisning och utlänningen ansöker om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt ska regeringen upphäva det överklagade beslutet och överlämna ärendet till Migrationsverket för handläggning.3 b §3 b § Senaste lydelse 2009:1545. Beslutar regeringen att en utlänning inte ska utvisas enligt denna lag och har utlänningen ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt, får regeringen överlämna ärendet i dessa delar till Migrationsverket för prövning enligt utlänningslagen (2005:716).5 §5 § Senaste lydelse 2013:651. I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar:1 kap. 3 b § om EES-medborgare,1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,4 kap. 1–4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,5 kap. 1–1 c, 2 a-d, 3–10,12–16 och 17–19 §§ om uppehållstillstånd,5 a kap. 1–4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt,6 a kap. 1–11 §§ om EU-blåkort,8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medborgares familjemedlemmar,8 kap. 14 § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,8 a kap. 2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,10 kap. 1, 2, 4–11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,12 kap. 1–5, 13 a och 21–23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,13 kap. 1–7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,13 kap. 10 § om motivering av beslut,13 kap. 11 § om tolkersättning,13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, och19 kap. 1–4 §§ om kostnadsansvar.Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen.11 a §11 a § Senaste lydelse 2009:1545. Om ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 8 eller 8 a kap. utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser inte kan verkställas och det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 1 § 1 eller 2, får Migrationsverket på ansökan av Säkerhetspolisen besluta om anmälningsplikt enligt 11 § första stycket. Om det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 1 § 2, får Migrationsverket också besluta att 19–22 §§ ska tillämpas på honom eller henne.Ett beslut som Migrationsverket har meddelat enligt första stycket får överklagas till regeringen, varvid 3 § första och andra styckena tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)