Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:199 Utkom från trycket den 15 april 2014Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 3 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192. föreskrivs att 2 § lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.2 §2 §Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljatsuppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1–3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,uppehålltillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen, elleruppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § andra, tredje eller femte stycket utlänningslagen.Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)