Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:367 Utkom från trycket den 2 juni 2014Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar;utfärdad den 22 maj 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar dels att 8, 37, 37 a och 43 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 37 b §, av följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2013:7. Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §.Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 a och 37 b §§.Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna förordning i övrigt.37 §37 §Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5 §, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter ansökan eller i anslutning till att en överenskommelse träffas om mottagande för bosättning enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna paragraf.37 a §37 a § Senaste lydelse 2013:7. Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § och som syftar till attunderlätta etableringen i samhället,skapa nätverk,stödja språkinlärning, ellerge socialt stöd till ensamkommande barn.Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.37 b §37 b §Ersättning för verksamhet som anges i 37 a § får lämnas efter ansökan. Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar i frågan om ersättning ska den berörda länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.En kommun som tagit emot ersättning enligt 37 a § ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för ansökan och redovisning enligt denna paragraf.43 §43 § Senaste lydelse 2013:7. Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning, dock inte i fråga om 37–37 b §§.Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges Kommuner och Landsting höras.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)