Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:481 Utkom från trycket den 17 juni 2014Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap;utfärdad den 5 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:143, bet. 2013/14:SfU17, rskr. 2013/14:277. föreskrivs i fråga om lagen (2001:82) om svenskt medborgarskapSenaste lydelse av 5 § 2005:451. dels att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå, dels att nuvarande 1–3 §§ ska betecknas 2–4 §§, dels att den nya 2 § samt 6, 7, 8, 10, 18 och 20 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 16 § ska lyda ”Vissa bestämmelser som rör de nordiska länderna”, dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 1 och 3 §§ ska sättas närmast före nya 2 respektive nya 4 §, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 och 29 §§, samt närmast före 1, 20 och 29 §§ nya rubriker av följande lydelse.Medborgarskapets betydelse1 §1 §Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare.2 §2 § Senaste lydelse av tidigare 1 § 2005:451. Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, omen förälder till barnet är svensk medborgare, elleren avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.6 §6 §Ett barn som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslöst förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den eller dem som har vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppehållstillstånd och hemvist här i landet.Anmälan ska göras innan barnet har fyllt arton år.7 §7 §Ett barn som inte har svenskt medborgarskap förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den eller dem som har vårdnaden om barnet, om barnet harpermanent uppehållstillstånd i Sverige, ochhemvist här i landet sedan tre år eller, om barnet är statslöst, två år.Anmälan ska göras innan barnet har fyllt arton år.Om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap, krävs för förvärv av svenskt medborgarskap att barnet samtycker till det. Sådant samtycke behövs dock inte om barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande.8 §8 §En utlänning som har fyllt arton men inte tjugoett år förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan, om han eller hon harpermanent uppehållstillstånd i Sverige, ochhemvist här i landet sedan han eller hon fyllde tretton år eller, i fråga om den som är statslös, femton år.10 §10 §Om en utlänning blir svensk medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, förvärvar även hans eller hennes ogifta barn som har hemvist här i landet och inte har fyllt arton år svenskt medborgarskap om utlänningenensam har vårdnaden om barnet, ellerhar vårdnaden gemensamt med den andra föräldern och han eller hon är svensk medborgare.Blir föräldrarna till ett ogift barn som har hemvist här i landet och som inte har fyllt arton år samtidigt svenska medborgare enligt 6, 7, 8 eller 9 §, förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om han eller hon står under bådas vårdnad.18 §18 §En medborgare i en avtalsstat förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan, om han eller honhar fyllt arton år,har hemvist här i landet sedan fem år, ochunder denna tid inte har dömts till frihetsberövande påföljd.När en person förvärvar medborgarskap på sådant sätt tillämpas 10 § i fråga om medborgarens barn.Vissa bestämmelser som rör krav på permanent uppehållstillstånd och uppehållsrätt20 §20 § Senaste lydelse 2006:222. Det som föreskrivs i denna lag om krav på permanent uppehållstillstånd gäller inte för den som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.I fråga om medborgare i övriga länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och sådana familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska vid tillämpningen av denna lag uppehållsrätt likställas med ett permanent uppehållstillstånd.Medborgarskapsceremonier29 §29 §Varje kommun ska minst en gång per år anordna en ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap.Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare bjudits in till en sådan ceremoni.Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas.4. Den som förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap återfår detta genom anmälan till Migrationsverket.Om den som anmälan avser står under någon annans vårdnad vid tidpunkten för anmälan, görs denna istället av den eller dem som är vårdnadshavare.Om anmälan avser ett barn som har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap, krävs för förvärv av svenskt medborgarskap att barnet samtycker till det. Sådant samtycke behövs dock inte om barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande.1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.2. De upphävda 4 och 5 §§ gäller fortfarande för barn som har fötts före den 1 april 2015. När en person förvärvar medborgarskap enligt den upphävda 5 § tillämpas 10 § i fråga om medborgarens barn.3. När en person återfår svenskt medborgarskap enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i dess nya lydelse tillämpas 10 § i fråga om medborgarens barn.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)