Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:637 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 4–6, 8, 9, 11 och 12 §§ lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska ha följande lydelse.4 §4 §Framställning om utlämning görs hos Polismyndigheten.5 §5 § Senaste lydelse 2009:781. Finner Polismyndigheten att villkoren för utlämning är uppfyllda och att utlämning inte heller bör vägras på annan grund, får Polismyndigheten meddela beslut om utlämning.Beslutar Polismyndigheten inte om utlämning, ska handlingarna skyndsamt sändas till förvaltningsrätten för beslut.6 §6 § Senaste lydelse 2009:781. När ärendet handläggs av Polismyndigheten ska förhör hållas med den som begärs utlämnad, om hans eller hennes hörande inte saknar betydelse för utredningen. Handläggs ärendet av en förvaltningsrätt, ska muntlig förhandling hållas under samma förutsättning. Inställer sig inte den som begärs utlämnad efter kallelse till förhör eller muntlig förhandling, får han eller hon hämtas till förhöret eller förhandlingen.Beslut om utlämning får inte meddelas utan att den som begärs utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och fått tillfälle att yttra sig över det.8 §8 § Senaste lydelse 2009:781. Kan det skäligen befaras att den som begärs utlämnad avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning, får den myndighet som ärendet är anhängigt hos meddela honom eller henne förbud att utan tillstånd lämna den uppehållsort som är anvisad (reseförbud) eller besluta att han eller hon ska omhändertas.Meddelar Polismyndigheten beslut enligt första stycket innan frågan om utlämning har prövats, får beslutet avse reseförbud under högst tio dagar eller omhändertagande under högst tre dagar. I fall som avses i 5 § andra stycket får Polismyndigheten eller förvaltningsrätten besluta om reseförbud eller omhändertagande för tiden till dess förvaltningsrätten prövat ärendet. När utlämning beviljas kan det förordnas att beslut om reseförbud eller omhändertagande ska gälla för tiden till dess att utlämningsbeslutet verkställs.Finns det inte längre skäl för reseförbud eller omhändertagande, ska beslutet omedelbart hävas.9 §9 §Är någon efterlyst i Sverige med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får Polismyndigheten meddela honom eller henne reseförbud eller besluta om att han eller hon ska omhändertas i avvaktan på framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om det finns sannolika skäl att en framställning om utlämning kommer att bifallas och det skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysningen ska omedelbart underrättas om den åtgärd som vidtagits.Beslut som avses i första stycket ska omedelbart hävas, när det inte längre finns skäl för åtgärden eller om framställning om utlämning inte tagits emot inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan framställning kommit in, ska reseförbud eller omhändertagande bestå endast om beslut om detta meddelas enligt 8 §.11 §11 § Senaste lydelse 2009:781. Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Ett beslut om utlämning enligt denna lag ska överklagas inom en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss tid.12 §12 § Senaste lydelse 2009:781. Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande gäller omedelbart.Polismyndigheten och förvaltningsrätten får, när det finns särskilda skäl, förordna att dess beslut om utlämning ska verkställas omedelbart. Kammarrättens beslut om utlämning ska verkställas omedelbart, om inte domstolen beslutar annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKarin Walberg(Justitiedepartementet)