Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:656 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 2–4 och 7 §§ lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska ha följande lydelse.2 §2 §Polismyndigheten är centralmyndighet enligt rådets direktiv 2003/110/ EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg.3 §3 §Polismyndigheten skautse en eller flera kontaktpunkter inom myndigheten för de flygplatser i Sverige som kan bli aktuella för transitering,ta emot ansökningar om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med flyg och om bistånd i samband med transiteringen, ochbesluta i fråga om tillstånd till och bistånd vid transitering genom Sverige.4 §4 §Ett beslut om transitering ska meddelas inom 48 timmar från det att ansökan kom in till Polismyndigheten.Om det finns särskilda skäl får tiden i första stycket förlängas, dock med högst 48 timmar.Om ett beslut inte har fattats inom de i första och andra styckena angivna tidsfristerna, får den ansökande medlemsstaten genomföra transiteringen av tredjelandsmedborgaren efter anmälan till Polismyndigheten.Bistånd vid en sådan transitering behöver dock inte lämnas om sådana omständigheter som utgör skäl att återkalla ett tillstånd enligt 6 § har framkommit.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet.7 §7 §Har tillstånd till transitering meddelats får Polismyndighetenhämta tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet och ledsaga honom eller henne till anslutande flyg, ochta emot, förvara och vidarebefordra en tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra resehandlingar under transiteringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMIngela Fridström(Justitiedepartementet)