Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:794 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap;utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337. föreskrivs att 9 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap ska ha följande lydelse.9 §9 §Den som har fyllt arton år och som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap återfår detta genom anmälan, om han eller honhar permanent uppehållstillstånd i Sverige,har haft hemvist här i landet under sammanlagt tio år, ochsedan två år har hemvist här i landet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)