Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:957 Utkom från trycket den 8 juli 2014Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 26 juni 2014.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2010:1743. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. Vid förlängning av etableringsplanen ska det bortses från tid då den nyanlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har varat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar. Den tid som inte ska räknas in i etableringsplanen får sammanlagt omfatta högst tolv månader.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)