Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1068 Utkom från trycket den 16 september 2014Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;utfärdad den 28 augusti 2014.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2009:1557. I den mån det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, får följande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister: Identitetsuppgifter namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, vårdnadshavare, civilstånd och andra identifieringsuppgifter,uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,uppgifter om adress och boende i Sverige,uppgifter om resedokument och identitetshandlingar, Uppgifter som behövs för handläggning av ärenden uppgifter som rör utlänningens resa och ankomst till Sverige,uppgifter om språk, religion, politisk åskådning, etnisk tillhörighet, hälsotillstånd och sexuell läggning om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs i 3 § 1 och 2,administrativa uppgifter som behövs för handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,namn- och adressuppgifter för god man,namn- och adressuppgifter för ombud,uppgifter om namn, adress, personnummer, kön och speciell kompetens för biträden,uppgifter om namn, adress, personnummer, kön, språkkunskaper och speciell kompetens för tolkar och språkanalytiker,uppgifter om namn, adress, personnummer, språkkunskaper och speciell kompetens för översättare,uppgifter om anhöriga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige samt om deras relation till utlänningen om uppgifterna är nödvändiga för bedömningen av rätten att vistas i Sverige, Uppgifter som behövs för mottagandet av asylsökande m.fl. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,uppgifter om utbildning, yrke och anställning, Uppgifter som behövs för förvar och andra tvångsåtgärder enligt utlänningslagen (2005:716) uppgifter om inskrivning vid förvarsenhet,uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för förvarstagandet, Uppgifter som behövs för verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen uppgifter om utresan,uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för verkställigheten, Uppgifter om beslut beslut i frågor om uppehålls- och arbetstillstånd, återreseförbud eller visering,beslut om resedokument eller statusförklaring enligt 4 kap. utlänningslagen,beslut om tvångsåtgärder enligt utlänningslagen,beslut enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,beslut som rör ersättning för och bosättning av utlänningar,beslut som rör verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen,beslut om förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,uppgifter om delgivning och expediering av beslut.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)