Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 2 kap. 3, 19 och 22 §§, 6 kap. 1–6, 7, 8, 12, 13 och 14 §§, 7 kap. 1, 2–7, 8, 11, 13 och 14 §§, 8 kap. 5, 7, 8, 10 i, 12 och 13 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 8 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

En utlänning som inte behöver ha pass ska på begäran av Polismyndigheten eller en polisman visa att passfrihet gäller för honom eller henne.

2 kap. 19 §

En gemensam resehandling för flera utlänningar (kollektivpass) får godtas som pass, om utlänningarna ska resa genom landet i samlad grupp eller uppehålla sig här kortare tid för ett gemensamt ärende. Kollektivpasset får avse endast medborgare i den stat vars myndighet har utfärdat passet. Det ska uppta minst tio och högst femtio personer. Den som är upptagen i passet ska ha en identitetshandling som är utställd av en behörig myndighet i hemlandet.
I fråga om kollektivpass som har utfärdats i enlighet med den europeiska överenskommelsen den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16) och som har utställts av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar överenskommelsen, gäller överenskommelsen i stället för första stycket.
Om ett kollektivpass avser utlänningar som inte är skyldiga att ha visering, ska passet ha godkänts av en svensk beskickningschef eller konsul som är behörig att ge visering eller av Polismyndigheten. Ett sådant godkännande behövs dock inte om passet har godkänts av behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge för inresa i respektive land.

2 kap. 22 §

Migrationsverket får efter att ha hört Polismyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.
Om det finns särskilda skäl får Migrationsverket efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i ett enskilt fall godta att en annan handling gäller som pass.

6 kap.

6 kap. 1 §

1 Inresa och utresa över en yttre gräns får inte ske vid annat ställe än ett gränsövergångsställe utan tillstånd av Polismyndigheten eller, vid in- och utresa med fartyg, Kustbevakningen. I de fall Kustbevakningen gett tillstånd ska Polismyndigheten underrättas.
Gränsövergångsställen finns i följande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm, Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Härnösand, Härryda, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Lysekil, Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Oskarshamn, Oxelösund, Pajala, Piteå, Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Svedala, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Timrå, Torsås, Trelleborg, Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Varberg, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Älvkarleby, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östhammar och Östersund.
Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid gränsövergångsställena.

6 kap. 2 §

Bestämmelserna i 1 § första stycket gäller inte
 • 1. medborgare i en Schengenstat som reser direkt in från eller ut till en Schengenstat på ett fritidsfartyg,
 • 2. besättningsmän och passagerare på luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna och som har särskilda skäl, eller
 • 3. besättningsmän och passagerare på fartyg som kommer från utrikes ort och som har särskilda skäl.
Befälhavaren på ett luftfartyg ska utan dröjsmål anmäla ankomsten till Polismyndigheten och lämna uppgift om luftfartyget och vilka personer som finns ombord.
Befälhavaren, eller en representant för befälhavaren, på ett fartyg ska utan dröjsmål anmäla ankomsten till Kustbevakningen och lämna uppgift om fartyget och vilka personer som finns ombord. Anmälningsskyldigheten gäller inte sådana fritidsfartyg som avses i första stycket 1.

6 kap. 3 §

Utlänningar får inte resa in i eller ut från landet över en yttre gräns utan att kontrolleras. Kontrollen genomförs vid ett gränsövergångsställe. Polismyndigheten får besluta att kontroll ska genomföras även vid ett annat ställe.
Trots det som sägs i första stycket får utländska besättningsmän, som finns upptagna på besättningslistan för ett fartyg och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjömän, tillfälligt lämna fartyget utan att genomgå kontroll och uppehålla sig i den tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger, om de inte bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning eller rikets säkerhet. Det som nu har sagts gäller dock inte om Polismyndigheten bestämmer något annat.

6 kap. 4 §

2 Vid kontroll ska en utlänning som reser in i eller ut från landet över en yttre gräns lämna över sitt pass till Polismyndigheten eller en av myndigheten särskilt förordnad passkontrollant, som ska anteckna dagen för utlänningens inresa eller utresa i passet. Anteckning om inresa eller utresa ska dock inte göras på identitetskort. En sådan anteckning ska inte heller göras i ett pass för en EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller i ett pass för en utlänning som har uppehållskort eller permanent uppehållskort.
Första stycket gäller även när kontrollen genomförs under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket.
Om en utlänning som kommer till landet inte kan styrka sin rätt till inresa, ska Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket omedelbart underrätta Polismyndigheten och se till att utlänningen inte reser in i landet innan myndigheten har kontrollerat utlänningen. Vid utresekontroll ska Polismyndigheten underrättas om det finns skäl för det.

6 kap. 4 a §

3 Efter medgivande av regeringen får Polismyndigheten begära sådant bistånd i form av europeiska gränskontrollenheter som avses i artikel 8 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.
En begäran enligt första stycket får endast göras av rikspolischefen eller hans eller hennes ställföreträdare.

6 kap. 5 §

En inre gräns får passeras utan att någon kontroll äger rum.
Om det är nödvändigt av hänsyn till allmän ordning eller rikets säkerhet, får regeringen besluta att kontroll under en begränsad tid ska genomföras även vid en inre gräns. Rikspolischefen eller chefen för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten respektive säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen får begära att regeringen beslutar om sådan kontroll. Samråd ska äga rum med de övriga Schengenstaterna innan sådan kontroll införs.
Om ett omedelbart ingripande krävs, får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att sådana åtgärder som anges i andra stycket får vidtas. Den myndighet som har beslutat om åtgärden ska omedelbart underrätta regeringen och övriga Schengenstater om beslutet. Regeringen ska snarast pröva om åtgärderna ska bestå.

6 kap. 6 §

En utlänning som är skyldig att ha visering för flygplatstransitering ska vid ankomsten till flygplatsen på begäran av Polismyndigheten eller en av myndigheten särskilt förordnad passkontrollant visa upp ett bevis om viseringen.
Första stycket gäller även när kontrollen genomförs under medverkan av Tullverket eller Migrationsverket.

Tillstånd av Polismyndigheten och Kustbevakningen

6 kap. 7 §

Luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna och som anländer till en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin färd utan tillstånd av Polismyndigheten. Ett fartyg som kommer från utrikes ort och som anländer till en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin färd utan tillstånd av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

6 kap. 8 §

Befälhavaren på ett luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna ska före ankomst underrätta flygplatschefen om ankomsten. Flygplatschefen ska utan dröjsmål underrätta Polismyndigheten om ett luftfartyg kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna.

6 kap. 12 §

4 Polismyndigheten ska underrätta övriga Schengenstater om en utlänning som avses i 8 kap. 2 § 5 utlänningslagen (2005:716) tillåtits resa in i Sverige.

6 kap. 13 §

Den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för övernattning ska se till att utlänningar på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar uppgifter om sig. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.
Utlänningen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling.

6 kap. 14 §

Beslut om att ta fingeravtryck eller fotografi enligt 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) fattas av den befattningshavare som ansvarar för att utredning genomförs i ett ärende som rör uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning eller av den som har till uppgift att fatta beslut om förvar. Har Polismyndigheten tagit fingeravtryck eller fotografi, ska myndigheten sända dessa tillsammans med utredning i ärendet till Migrationsverket.

7 kap.

7 kap. 1 §

5 En underrättelse om en utlännings fullständiga namn, födelsedatum, medborgarskap och bostadsadress här i landet ska lämnas till Polismyndigheten. En sådan underrättelse behövs dock inte när det gäller den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige eller den som är undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd.
Underrättelse enligt första stycket lämnas av
 • 1. Skatteverket, när utlänningen första gången
 • a) anmäler sig till folkbokföring i Sverige eller ska folkbokföras här utan egen anmälan,
 • b) ansöker om godkännande för F-skatt och inte kan visa att han eller hon har uppehållstillstånd, och
 • 2. arbetsförmedlingskontor, när utlänningen första gången anmäler sig hos förmedlingen för registrering eller för att på annat sätt ta förmedlingens tjänster i anspråk.
Den som lämnar underrättelse bör uppmana utlänningen att ta kontakt med Migrationsverket i fråga om uppehålls- eller arbetstillstånd.
Polismyndigheten ska med anledning av en underrättelse se till att utlänningen ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd hos Migrationsverket eller vidta de andra åtgärder som underrättelsen ger anledning till.

Polismyndighetens och Säkerhetspolisens underrättelseskyldighet

7 kap. 2 §

6 Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska omedelbart underrätta Migrationsverket om det uppkommit en fråga om avvisning eller utvisning som ska prövas av verket.
Om Polismyndigheten har meddelat ett beslut om avvisning ska Migrationsverket underrättas.

7 kap. 3 §

7 När Polismyndigheten har verkställt ett beslut om avvisning eller om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § utlänningslagen (2005:716), ska Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket omedelbart underrättas om det.
När Polismyndigheten har verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen, ska myndigheten underrätta Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.

7 kap. 4 §

8 Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud, ska Polismyndigheten underrättas. Polismyndigheten ska även underrättas när Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft.
Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud som gäller en i Sverige folkbokförd person, ska Skatteverket underrättas när beslutet har vunnit laga kraft.
När Migrationsverket har verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är förenat med återreseförbud, ska verket underrätta Polismyndigheten och, om utlänningen är folkbokförd i Sverige, Skatteverket.

7 kap. 5 §

9 Ett beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats av en migrationsdomstol eller av Migrationsöverdomstolen ska så snart som möjligt sändas till Migrationsverket för verkställighet. När en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft ska domstolen omedelbart underrätta Migrationsverket om detta.
Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen upphäver eller meddelar inhibition av ett beslut om avvisning eller utvisning, ska den verkställande myndigheten omedelbart underrättas om åtgärden. Är beslutet förenat med återreseförbud ska Polismyndigheten alltid underrättas.
I andra fall än då Migrationsverket är verkställande myndighet ska verket omedelbart underrätta den verkställande myndigheten om en utlänning i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716). Detsamma gäller när fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen aktualiseras genom att sådana omständigheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan beslutet har verkställts.
När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen beslutar att ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning, ska den verkställande myndigheten underrättas. I de fall avvisnings- eller utvisningsbeslutet är förenat med ett återreseförbud ska Polismyndigheten alltid underrättas.

7 kap. 6 §

10 Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

7 kap. 7 §

11 Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten om ett särskilt tillstånd enligt 8 kap. 25 § eller 8 a kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

7 kap. 8 §

12 Migrationsverket ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om
 • 1. verket beslutar om inhibition av en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott eller upphäver ett sådant inhibitionsbeslut, eller
 • 2. en utlänning som har utvisats på grund av brott ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller när fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 a § utlänningslagen aktualiseras genom att sådana omständigheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan utvisningsbeslutet har verkställts.
Migrationsverket ska alltid underrätta Polismyndigheten om sitt slutliga ställningstagande i ärenden om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut.
En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslut som innebär att inhibition av en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott meddelas eller upphävs. Polismyndigheten ska alltid underrättas om en domstols slutliga beslut i mål om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut.

7 kap. 8 a §

13 Det som sägs om underrättelse till Polismyndigheten ska i stället gälla Säkerhetspolisen i de fall Säkerhetspolisen ansvarar för verkställigheten av ett utvisningsbeslut.

7 kap. 11 §

Utöver vad som följer av förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. ska en allmän domstol som har meddelat en dom eller ett beslut om utvisning inom en vecka sända en kopia av domen eller beslutet till
 • 1. Migrationsverket,
 • 2. häktet eller anstalten i fråga om en utlänning som ska få behandling i kriminalvårdsanstalt och som är häktad eller i annat fall är intagen på en sådan anstalt,
 • 3. Kriminalvården i fråga om en utlänning som ska få behandling i kriminalvårdsanstalt och som är på fri fot, och
 • 4. Polismyndigheten i andra fall än som avses i 2 och 3.
Underrättelseskyldigheten enligt denna paragraf omfattar även en utlänning som dömts enligt 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).
När tiden för överklagande av domen eller beslutet har gått ut, ska domstolen omedelbart underrätta den som enligt denna paragraf har fått en kopia av domen eller beslutet om talan har fullföljts eller inte.

7 kap. 13 §

I de fall då en kopia av en dom eller ett beslut har sänts till ett häkte, en anstalt eller Kriminalvården, ska Kriminalvården underrätta Migrationsverket och Polismyndigheten om den tidpunkt då behandlingen beräknas upphöra.
I fråga om utlänningar som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska Polismyndigheten underrättas senast fyra veckor före den dag då anstaltsbehandlingen upphör. I fråga om andra utlänningar ska myndigheten underrättas senast sex månader före den dag då anstaltsbehandlingen upphör. Kan dessa tidsfrister inte följas ska underrättelse ske så snart som möjligt.
Om tidpunkten eller orten för frigivningen ändras, ska Kriminalvården underrätta Migrationsverket och Polismyndigheten om ändringen.

7 kap. 14 §

14 Om ett beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen (2005:716) har verkställts genom att verkställigheten av ett fängelsestraff som utlänningen har dömts till har flyttats över till Danmark, Finland, Island eller Norge, ska Kriminalvården underrätta Skatteverket, Migrationsverket och Polismyndigheten om det.

8 kap.

8 kap. 5 §

15 Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är avgiften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte fyllt 18 år.
Avgift ska dock inte tas ut av
 • 1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlänningslagen,
 • 2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,
 • 3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005,
 • 4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
 • 5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,
 • 6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
 • 7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige,
 • 8. personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som kan beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen,
 • 9. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen,
 • 10. Polismyndigheten när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b § eller 16 a § utlänningslagen,
 • 11. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § eller 16 b § utlänningslagen, eller
 • 12. personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § utlänningslagen.
Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det.

8 kap. 7 §

Om det kan antas att transportören enligt 19 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) ska betala en särskild avgift, ska Polismyndigheten göra den utredning som krävs. Om en annan myndighet än Polismyndigheten ska verkställa beslutet om avvisning, ska Polismyndigheten yttra sig över frågan om betalningsansvar. Transportören ska ges tillfälle att yttra sig.

Ersättningsskyldighet för återresor i vissa fall

8 kap. 8 §

16 Om det kan antas att ersättningsskyldighet enligt 19 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska åläggas en transportör, ska Polismyndigheten göra den utredning som krävs. Om en annan myndighet än Polismyndigheten ska verkställa beslutet om avvisning, ska Polismyndigheten yttra sig över frågan om ersättningsskyldighet. Transportören ska ges tillfälle att yttra sig.

8 kap. 10 i §

17 I samband med att Migrationsverket meddelar beslut om avvisning eller utvisning eller en allmän domstol meddelar beslut om utvisning av en utlänning som har utfört arbete utan rätt att vistas här, ska Migrationsverket beträffande innestående ersättning informera honom eller henne om möjligheten att
 • 1. ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
 • 2. väcka talan vid domstol mot arbetsgivaren, och
 • 3. ansöka om verkställighet av beslut om sådan ersättning.
Om Polismyndigheten meddelar beslut om avvisning av en utlänning som har utfört arbete utan rätt att vistas här, ska myndigheten informera honom eller henne i enlighet med första stycket.
Skyldigheten att informera enligt denna paragraf gäller inte när en myndighet fastställer ett beslut om avvisning eller utvisning som en annan myndighet har meddelat.

8 kap. 12 §

En skrivelse med överklagande av Polismyndighetens beslut om avvisning ska ges in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om skrivelsen har kommit in för sent, ska Migrationsverket avvisa den.
Skrivelsen ska dock inte avvisas om förseningen beror på en felaktig underrättelse om hur man överklagar eller om den inom överklagandetiden har kommit in till Polismyndigheten.

8 kap. 13 §

18 Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om
 • 1. pass och resedokument av Migrationsverket,
 • 2. arbetstillstånd av Migrationsverket, efter att verket har hört Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),
 • 3. ärenden om visering eller uppehållstillstånd som handläggs av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) av Regeringskansliet,
 • 4. andra tillståndsärenden av Migrationsverket, efter att verket har hört Polismyndigheten eller, när det gäller svenska utlandsmyndigheters eller andra organs handläggning av ärendena, Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),
 • 5. inrese- och utresekontroll samt Polismyndighetens uppgifter i andra fall än som avses i 1–4 av Polismyndigheten, efter att myndigheten har hört Säkerhetspolisen,
 • 6. Tullverkets skyldigheter av Polismyndigheten, efter att myndigheten har hört Tullverket,
 • 7. Kustbevakningens skyldigheter av Polismyndigheten, efter att myndigheten har hört Kustbevakningen, och
 • 8. underrättelse enligt 7 kap. 1 § av Polismyndigheten.

SFS 2014:1192

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMattias Larsson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2008:895.
Senaste lydelse 2011:202.
Senaste lydelse 2009:144.
Senaste lydelse 2014:185.
Senaste lydelse 2013:362.
Senaste lydelse 2014:185.
Senaste lydelse 2014:185.
Senaste lydelse 2013:810.
Senaste lydelse 2009:1549.
Senaste lydelse 2013:654.
Senaste lydelse 2014:185.
Senaste lydelse 2013:654.
Tidigare 8 a § upphävd genom 2013:654.
Senaste lydelse 2014:185.
Senaste lydelse 2013:654.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
Senaste lydelse 2014:185.
Senaste lydelse 2007:929.