Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att 7 kap. 15 a § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 15 a §

1 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Migrationsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:
  • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
  • 2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållsrätt,
  • 3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller utfärdande av uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats eller uppehållskort har utfärdats,
  • 4. inresedatum,
  • 5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållskort,
  • 6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
  • 7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
  • 8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,
  • 9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som familjemedlem till en sådan person, och
  • 10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.
Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

SFS 2015:95

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2014:185.