Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver1 att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 §, av följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 9 §

2 Sådan rapportering som avses i bilaga 6 punkt 3 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013, ska göras till Kustbevakningen med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window).

SFS 2015:241

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Tidigare 6 kap. 9 § upphävd genom 2015:92.