Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:484 Utkom från trycket den 7 juli 2015Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 25 juni 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246. föreskrivs att 7 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2014:952. Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.Planen ska minst innehållakommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),samhällsorientering, ochaktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.3. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)