Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

7 §

2 Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.
Planen ska minst innehålla
  • 1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),
  • 2. samhällsorientering, och
  • 3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

SFS 2015:484

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.
3. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.
På regeringens vägnarANNA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246.
Senaste lydelse 2014:952.