Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:849 Utkom från trycket den 15 december 2015Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 3 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:30, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57. föreskrivs i fråga om lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare dels att 11–13 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)