Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:33 Utkom från trycket den 5 februari 2016Förordning om ändring i förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige;utfärdad den 4 februari 2016.Regeringen föreskriver att 7 och 14 §§ förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.7 §7 §De uppgifter i ansökan om identitetskort som ska stämma överens enligt 3 § lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige är sådana uppgifter som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen (2016:30).14 §14 §Skatteverket har rätt att ta del av uppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 § utlänningsdatalagen (2016:27) vid direktåtkomst enligt 19 § samma lag.Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna ut sådana uppgifter till Skatteverket som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen (2016:30) och som Skatteverket behöver för handläggning av en ansökan om identitetskort.Tillgången till uppgifter som avses i första stycket ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2016.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)