Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:704 Utkom från trycket den 17 juni 2016Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 9 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267. föreskrivs att 9 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2014:952. Etableringsplanen upphör att gälla närtiden för etableringsplanen har löpt ut,den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, ellerden nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)