Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1175 Utkom från trycket den 9 december 2016Förordning om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden;utfärdad den 1 december 2016.Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden ska ha följande lydelse.13 §13 §Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som följer av 4 kap. 1 § den lagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)