Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1278 Utkom från trycket den 28 december 2016Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar;utfärdad den 20 december 2016.Regeringen föreskriver att 9 och 12 §§ förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1998:1750. Lån får högst beviljas till följande belopp.
Antal personer i hushållet
Maximalt lånebelopp omöblerad bostad
Maximalt lånebelopp möblerad bostad
10 000 kronor 
5 000 kronor 
2 (utan hemmavarande barn) 
15 000 kronor 
5 000 kronor 
2 (varav 1 hemmavarande barn) 
20 000 kronor 
5 000 kronor 
25 000 kronor 
5 000 kronor 
30 000 kronor 
5 000 kronor 
5 eller flera 
35 000 kronor 
5 000 kronor 
I hushållet inräknas make eller sambo, som omfattas av 3–5 §§, och hemmavarande barn under 18 år. Även ett hemmavarande barn som vid tiden för ansökan fyllt 18 men inte 21 år får räknas till hushållet, under förutsättning att barnet för egen del avstår från att ansöka om lån.12 §12 §En utlänning som lånat ett mindre belopp än det vid tiden för beslutet högsta tillåtna beloppet enligt 9 och 10 §§ får inom den tidsfrist som anges i 4 § beviljas kompletterande lån.1. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för lån till hemutrustning och kompletterande lån enligt 12 och 13 §§ när ansökan inkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)